İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ GÜVENLİĞİ TAAHHÜDÜ

Teşkilat kanunlarının yer aldığı 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde İl Sağlık Müdürlükleri Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir. İl sağlık müdürlükleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü görev ve yetkileri kapsamında bilgi güvenliği hedefleri;

• Başta kişisel sağlık verileri olmak üzere, yazılı veya elektronik ortamda saklanan her türlü bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin sağlanması,

• Bilginin işlenmesi süreçlerinde bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması,

• Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı ya da kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasının sağlanması,

• Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesinde bilgi güvenliği açısından uyulması gereken usul ve esasların yerine getirilmesidir.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından sunulan tüm hizmetler; başta bilgi güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmelikler olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Kılavuzunun gerektirdiği şartlara ve dokümante edilmiş kurumsal politikalara uygun olarak yürütülür.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Üst Yönetimi, hizmet sunumunun bilgi güvenliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm destek ve kaynakları sağlamayı, bilgi güvenliği gerekliliklerinin yerine getirilerek sürecin etkinliği ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

  İzmir İl Sağlık Müdürü
  OP. DR. MEHMET BURAK ÖZTOP